Stadgar

Stadgar för Segeltorps idrottsförening
Bildad den 14 maj 1925
Undertecknande styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens
medlemmar på stämma den 26 mars 2023 samt extra stämma den 22 maj 2023.


Martin Hallin


Henrik Eriksson


Catalina Leoson


Jeanette Lannermo
1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål


Christine Dartsch Nilsson


Ove Mählkvist


Tobias Forsström
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar, bilaga).
Föreningen är en ideell förening som bedriver följande idrotter:

 • Fotboll
 • Innebandy
 • Ishockey
  med särskild inriktning att främja hälsa och välmående, både fysiskt och psykiskt. Se separat
  dokument, Policy SIF.
  ………………………………………………………………………………………………………..
  2 § Föreningens namn m.m.
  Föreningens fullständiga namn är Segeltorps Idrottsförening
  Föreningens organisationsnummer är 812800–2493
  Föreningen har sin hemort i Huddinge kommun.
  3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
  Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i föreningen.
  Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
 • Svenska Fotbollsförbundet
 • Svenska Innebandyförbundet
 • Svenska Ishockeyförbundet
  och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
  1
  Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU Stockholm (distrikt), vilket är det
  distrikt där föreningen har sin hemort.
  Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i Stockholms Fotbollförbund, Stockholms
  Ishockeyförbund och Stockholms Innebandy specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket är det SDF där
  föreningen har sin hemort.
  Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade
  beslut.
  Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
  sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar
  ingår.
  På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är föreningen skyldig att lämna
  uppgifter m.m.
  4 § Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
  5 § Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. den 31 december.
  6 § Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
  Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en
  eller flera särskilt utsedda personer.
  Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.
  7 § Stadgeändring
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.
  Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.
  8 § Tvist/skiljeklausul
  Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande gällde var, enskild medlem,
  funktionär, förening, Idrotts AB, SDF, Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB
  (ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom ifall då annan särskild ordning är
  föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens
  skiljenämnd.
  Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst.
  9 § Upplösning av föreningen
  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.
  I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett av
  föreningen bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m.
  ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
  Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och
  resultaträkningar, ska omedelbart skickas till föreningens SF (Svenska Fotbollsförbundet, Svenska
  Innebandyförbundet, Svenska Ishockeyförbundet).
  2
  2 kap Föreningens medlemmar
  1 § Medlemskap
  Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om
  medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens
  ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.
  Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
  Medlemskapet gäller tills vidare.
  Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i
  fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är
  anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.
  I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska
  iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen
  skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.
  Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor till aktuellt SF.
  Hedersmedlem kan utses på årsmöte.
  2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
  Medlem
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 §
  nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen,
 • accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar personuppgifter för ändamålet
  föreningsadministration i enlighet med gällande föreningsstadgar,
 • har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den
  personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför,
 • accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att åliggande som följer
  av medlemskapet,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2
  §,
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  3 § Medlemsdeltagande i den idrottsliga verksamheten
  Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
  inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt
  att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
  Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.
  Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlemsdeltagande i tävling eller uppvisning. För
  deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande.
  Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar
  ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller
  uppvisningen.
  3
  4 § Utträde
  Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant
  utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller
  inte.
  Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om
  medlemskapets upphörande.
  Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen
  avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.
  5 § Uteslutning m.m.
  Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelse, har
  försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen
  motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens
  stadgar, eller på annat sätt skadat föreningens intressen.
  Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan
  tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
  Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en
  varning.
  Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas utan att
  medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
  omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
  I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för
  att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.
  6 § Överklagande
  Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till
  föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
  7 § Medlemskapets upphörande
  Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut
  överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.
  3 kap Årsmöte
  1 § Tidpunkt och kallelse
  Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av mars månad på
  tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller
  genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.
  Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet
  tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till
  föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig
  plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med
  annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det
  anges i kallelsen.
  Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
  ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas
  4
  tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa
  handlingar finns tillgängliga.
  2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
  Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen
  ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.
  3 § Sammansättning och beslutsförhet
  Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas
  av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att företräda
  sina omyndiga barn.
  Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på
  mötet.
  4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
  För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
  5 § Ärenden vid årsmötet
  Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

     1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
      Val av protokolljusterare och rösträknare.
      Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
      Fastställande av föredragningslista.
      Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets
      /räkenskapsåret.
      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets
      /räkenskapsåret.
      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
      Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
      verksamhets-/räkenskapsår.
      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
      Val av
      a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
      b) 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
      5
      c) 1 revisorer jämte minst en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
      styrelsens ledamöter delta;
      d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
      e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

      1. Utdelning av förtjänstmärken.
       Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
       annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit
       med i kallelsen till mötet.
       6 § Valbarhet
       Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
       föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller
       revisorssuppleant i föreningen.
       7 § Extra årsmöte
       Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
       Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
       röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för
       begäran.
       När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
       hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra
       årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.
       Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i
       klubblokal eller på annan lämplig plats.
       Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som begärt ett extra årsmöte vidta
       åtgärder enligt föregående stycke.
       Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till
       föredragningslista behandlas.
       8 § Beslut och omröstning
       Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
       Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning
       alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
       Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
       antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.
       För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
       lämnade röster.
       Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
       Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
       mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid
       val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
       9 § Ikraftträdande
       Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas.
       6
       4 kap Valberedning
       1 § Sammansättning
       Valberedningen ska bestå av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet.
       Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.
       Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda
       när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
       2 § Åligganden
       Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under
       verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
       Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid
       mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera
       medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har
       rätt att inkomma med förslag på kandidater.
       Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
       förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
       Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande
       det valnomineringen avser.
       De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.
       5 kap Revision
       1 § Revisorer och revision
       Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de revisorer som årsmötet utsett.
       Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
       Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
       styrelseprotokoll och övriga handlingar.
       Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna
       tillhanda senast en månad före årsmötet.
       Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och
       räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
       6 kap Styrelsen
       1 § Sammansättning
       Styrelsen ska bestå av ordförande samt 3–5 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och
       män.
       Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
       Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte
       rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.
       7
       2 § Styrelsens åligganden
       När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
       angelägenheter.
       Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och föreningens egna stadgar – ansvara för
       föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.
       Det åligger styrelsen särskilt att
     • se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler, däribland att begära att
      belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
     • verkställa av årsmötet fattade beslut,
     • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning och
      instruktioner för underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera kontaktuppgifter
      enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
     • ansvara för och förvalta föreningens medel,
     • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning
      detta inte kan skada föreningens intressen,
     • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
     • förbereda årsmöte.
      Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt
      föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder
      ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
      Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad
      arbetsordning.
      3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
      Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till
      sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får
      de som begärt sammanträdet kalla till det.
      Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
      närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
      beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
      Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam)
      eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.
      Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll
      ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska
      antecknas i protokollet.
      4 § Överlåtelse av beslutanderätten
      Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
      kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana
      uppdrag kan gälla för viss tid eller tills vidare.
      Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande
      underrätta styrelsen härom.
      8
      7 kap Övriga föreningsorgan
      1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan
      Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner:
      Fotboll………………………………………………………………………………………
      Innebandy…………………………………………………………………………………
      Ishockey……………………………………………………………………………………
      Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer:
      Fotbollskommitté med ansvar för fotbollssektionen……………………
      Ishockey kommittee med ansvar för ishockeysektionen……………………
      Innebandykomittée med ansvar för innebandysektionen………………….
      2 § Instruktioner
      Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och
      skyldigheter som de underliggande organen har samt hur återrapportering till styrelsen ska ske.
      Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsledning bestående av sektionsansvarig och helst
      minst fyra övriga ledamöter.
      Sektionsledningen utses årligen bland röstberättigade föreningsmedlemmar som bedriver den
      idrottsgren vilken handhas av sektionen.
      Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsledning.
      Representant för respektive sektion inbjuds som adjungerad ledamot vid föreningens styrelsemöten.
      3 § Budget och verksamhetsplan
      Sektionsledningen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under
      nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som
      denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga
      med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller
      den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten
      9